Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató”) az Apollo Zuhanykabin Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9029 Győr, Szabadság u. 6., cégjegyzékszám: 08-09-025858, adószám: 24807777-2-08, képviseli: Ár Zsombor ügyvezető önállóan, képviselő elérhetősége: info@apollozuhanykabin.hu, a továbbiakban: „Adatkezelő”) által működtetett honlapon, a https://www.apollozuhanykabinshop.hu/ internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) megvalósuló adatkezelések, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának, és felhasználásának, jellemzőit mutatja be.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változatát az Adatkezelő elérhetővé teszi Honlapján, valamint székhelyén is.

 

Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseire is, fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmakkal, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. §-ának értelmező rendelkezéseivel.

 

Az Adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ügyfeleinek és a Honlapra látogatóknak személyes adatait biztonságosan kezelje. Az Adatkezelő jogosult az egyes adatkezelések kapcsán kivonatot készíteni a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmából, biztosíthatja továbbá, hogy az érintettek a személyes adatok kezelésével összefüggő, előzetes tájékoztatás kapcsán e dokumentum aláírásával nyilatkozzanak arról, hogy a kivonatban foglaltakat megismerték és tudomásul vették.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa át a lenti tájékoztatót, és a Holnapon igénybe vehető szolgáltatásokat csak abban az esetben vegye igénybe, amennyiben egyetért a lent írottakkal.

 

 1. Adatkezelésre vonatkozó alapelvek

 

Az Adatkezelő szolgáltatásainak biztosítása során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

 

Az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató 2. pontjában foglaltak szerint a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, eljárásai során figyelemmel van a GDPR szerinti jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvére, valamint a személyes adatokat célhoz kötötten, az adattakarékosság elvét is szem előtt tartva kezeli, betartja a korlátozott tárolhatóság elvét is, védi a személyes adatok bizalmasságát és integritását és tekintettel van a GDPR szerinti pontosság elvére is.

 

 1. Az adatkezelés módja és biztonsága

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az Infotv., továbbá az egyéb jogszabályokban előírt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; megváltoztatástól; továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

 

Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

 

 

 1. Az Adatkezelő szolgáltatásaival, Honlapjával összefüggésben megvalósuló adatkezelések

 

 1. Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

 

A Honlap látogatóinak lehetősége van regisztrálni az Adatkezelő webshopjába. Fontos, hogy a webshopban történő vásárlásnak nem előfeltétele a regisztráció és vásárlói fiók létrehozása, ugyanis a látogatók a webshopban történő regisztráció nélkül is megrendelhetik az általuk kiválasztott termékeket. Amennyiben a Honlap látogató regisztrálni szeretne a webshopba, úgy a regisztrációs felület kitöltésével teheti azt meg. A regisztráció véglegesítéséhez szükséges a jelölőnégyzet bejelölésével elfogadni az Adatkezelő Adatkezelési tájékoztatóját is, enélkül nem kerül sor a regisztráció véglegesítésére.

 

A regisztrációval kapcsolatos további tudnivalókról részletesebb információkat az Adatkezelő ÁSZF-je tartalmaz, mely az alábbi linken érhető el: https://www.apollozuhanykabinshop.hu/oldal/szallitasi-informaciok1

 

Adatkezelés célja

Az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése, regisztráció.

Kezelt adatok köre

Az érintett teljes neve, email címe, jelszava, illetve viszonteladó esetében a kapcsolattartó személy neve és telefonszáma.

Érintettek köre

Regisztráló személyek

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje

A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés módja

Elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatok megadása önkéntes, amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az érintett nem tud regisztrálni az Adatkezelő webshopjába.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 1. Vásárlói fiók (profil) létrehozásával, fenntartásával kapcsolatos adatkezelés

 

Amennyiben az érintett regisztrál az Adatkezelő webshopjába, úgy a regisztrációt követően a „Bejelentkezés” gomb megnyomásával, lehetősége van belépni saját vásárlói fiókjába. A vásárlói fiók szerkesztésével, módosításával, valamint törlésével kapcsolatos további tudnivalókról részletesebb információkat az Adatkezelő ÁSZF-je tartalmaz, mely az alábbi linken érhető el: https://www.apollozuhanykabinshop.hu/oldal/szallitasi-informaciok1

 

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő webshopjába regisztráló személyek által létrehozott vásárlói fiókkal kapcsolatos adatok kezelése, tárolása

Kezelt adatok köre

Vásárlói fiókkal kapcsolatos adatok, mint az érintett e-mail címe és annak megjelölése, hogy felhasználó vagy viszonteladó, továbbá az érintett teljes neve, telefonszáma, amennyiben megadja, mobilszáma, ezenfelül megadhatja számlázási és szállítási címét is, valamint, ha a webshopban megjelöli kedvenc termékeit, úgy kedvenc termékei, illetve korábbi megrendeléseinek adatai, viszonteladók esetében a kapcsolattartó személy neve és elérhetősége.

Érintettek köre

Vásárlói fiókot létrehozó személyek.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatkezelés módja

Elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatok megadása önkéntes, amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem tudja létrehozni vásárlói fiókját az Adatkezelő webshopjában.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 1. Vásárlói adatok kezelése

 

Amennyiben a Honlap látogatója vásárolni szeretne az Adatkezelő webshopjában, úgy azt megteheti visszatérő vásárlóként (aki rendelkezik vásárlói fiókkal), illetve új vásárlóként is. Fontos, hogy a kiválasztott termék megrendelését, azaz a vásárló és az Adatkezelő közötti szerződés létrejöttét megelőzően szükséges bizonyos adatokat megadnia a vásárlónak a megrendelt termék szállítása és számlázása érdekében. Kiemelnénk, hogy a webshopban történő vásárlásnak nem előfeltétele a regisztráció létrehozása, regisztráció nélkül is lehetősége van vásárolni az érdeklődőknek. A szállítási cím a futár számára, illetve amennyiben a vásárló beüzemelést is kér, a szerelő számára, mint adatfeldolgozónak átadásra kerül. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak pontos adatait jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza. A telefonszám megadására az átvételi értesítés miatt van szükség. Az e-mail cím megadására az online kapcsolattartás okán van szükség. A szállítási adatok megadására amiatt van szükség, hogy a futár ki tudja szállítani az érintett által kért címre a megrendelt terméket. A számlázási adatok megadására a számla kiállítása miatt van szükség. A vásárlást követően a vásárlónak lehetősége van véleményt is formálni a megvásárolt termék kapcsán, amennyiben szeretne.

 

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő Honlapján keresztül történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, vásárlói visszajelzések kezelése.

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási és számlázási adatok, a vásárlás dátuma, a megrendelt termék megnevezése, mennyisége, vételára, a vételár banki utalás útján történő teljesítése esetén a fizető bankszámlaszáma, fizetési azonosító, közlemény, vásárlói vélemény, illetve elállási jog gyakorlása esetén az elállással kapcsolatos adatok, illetve üzletben történő fizetés esetén a bankkártya adatok.

Érintettek köre

Az Adatkezelő webshopjában vásárló személyek.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdésére figyelemmel, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, valamint az Adatkezelő és az érintett közt létrejövő szerződésre figyelemmel, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítése.

Adattárolás határideje

Azon személyes adatokat, melyeknek kezelése az érintett hozzájárulása alapján valósul meg, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg az Adatkezelő, míg a Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdésével összefüggésben kezelt személyes adatokat 8 évig köteles megőrizni az Adatkezelő, így az Adatkezelő 8+1 év elteltével vagy a Ptk. szerinti elévülési idő lejártát követően, automatikusan törli azokat.

Adatkezelés módja

Elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Bizonyos személyes adatok szolgáltatása jogszabály alapján kötelező, valamint egyes személyes adatok szolgáltatása a szerződés teljesítéséhez szükséges. Amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a szerződés teljesítése.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 1. Kapcsolat

 

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy ügyfelei, illetve a Honlapra látogatók a Honlapon megadott elérhetőségek valamelyikén felvegyék a kapcsolatot az Adatkezelővel. Ezen felül az érintettek üzenetet is küldhetnek az Adatkezelőnek az „Elérhetőségek” menüpontban elérhető felület kitöltésével.

 

Adatkezelés célja:

Az ügyfelekkel való kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel.

Kezelt adatok köre:

Az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, esetleg telefonszáma, a megkereséssel kapcsolatos egyéb adatok köre (például tárgya és maga az üzenet).

Érintettek köre:

Az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személyek.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje:

Cél megvalósulásáig, legfeljebb az érintett kérésére való törlésig.

Adatkezelés módja:

Elektronikus

Adat forrása:

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem áll módjában felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 1. Kedvenc termékek érintett által történő elküldésével kapcsolatos adatkezelés

 

A webshop látogatóinak lehetősége van regisztrálás nélkül is elküldeni a kedvencüknek minősített termékeket az általuk kiválasztott személyeknek. Ehhez nem kell mást tenniük, minthogy megadják a címzett személy email címét és amennyiben szeretnék, telefonszámát, valamint a küldendő üzenet szövegét, vagy akár saját e-mail címüket és telefonszámukat. A termék és üzenet elküldését megelőzően szükséges elfogadniuk az Adatkezelő Adatkezelési tájékoztatójának tartalmát is.

 

Adatkezelés célja:

A Kedvencnek minősített termékek érintett általi megküldése az általa kiválasztott személyek részére (címzett).

Kezelt adatok köre:

A címzett e-mail címe, esetleg telefonszáma, valamint a küldendő üzenet tartalma és a kedvencnek minősített termék.

Érintettek köre:

Az a személy, akinek az érintett elküldi a kedvencének választott terméket, illetve akár az érintett, aki kiválasztotta a terméket kedvencének, amennyiben azt magának küldi el.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje:

Cél megvalósulásáig, legfeljebb az érintett kérésére való törlésig.

Adatkezelés módja:

Elektronikus

Adat forrása:

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem áll módjában elküldeni a kedvencének kiválasztott terméket az általa kiválasztott és címzettként megjelölt személyeknek.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 1. Beüzemeléssel, javítással, szereléssel kapcsolatos kérésekkel összefüggő adatkezelés

 

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy ügyfelei, illetve a Honlapra látogató felhasználók a megvásárolt termékek kapcsán a https://www.apollozuhanykabinshop.hu/beuzemeles internetes oldal segítségével egyeztessenek az Adatkezelővel arról, hogy hogyan, illetve mikor szeretnék például beüzemeltetni a megvásárolt terméket, vagy éppen milyen jellegű fizetős javítási munkákat szeretnének kérni tőle a megvásárolt termék kapcsán.

 

Adatkezelés célja:

A megvásárolt termékekkel összefüggő beüzemelése, garancia javítás, fizetős javítás, illetve bemutatóterem szereléssel összefüggő kapcsolattartás, időpontegyeztetés.

Kezelt adatok köre:

Az érintett telefonszáma, e-mail címe, legkorábbi szerelés dátuma, üzenetben megadható egyéb adatok, termék pontos megnevezése, valamint a beüzemelés, javítás, vagy éppen szerelés szempontjából releváns cím, illetve az érintett által kiválasztott munka típusa.

Érintettek köre:

Azon személyek, akik a https://www.apollozuhanykabinshop.hu/beuzemeles internetes oldalon jelzik az Adatkezelő részére beüzemeléssel, szereléssel vagy javítással kapcsolatos kérésüket a megvásárolt termék kapcsán.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje:

Cél megvalósulásáig, legfeljebb az érintett kérésére való törlésig.

Adatkezelés módja:

Elektronikus

Adat forrása:

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem áll módjában időpontot egyeztetni az Adatkezelővel a végzendő munka kapcsán.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 1. Garancia igénnyel, jótállással összefüggő adatkezelés

 

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy ügyfelei, illetve a Honlapra látogató felhasználók a megvásárolt termékek kapcsán a https://www.apollozuhanykabinshop.hu/garancia internetes oldal segítségével érvényesíthessék garanciális, illetve jótállási igényeiket.

 

 

 

Adatkezelés célja:

Garanciális, illetve jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos adatok kezelése.

Kezelt adatok köre:

A megrendelés azonosítója, az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, címe, a megvásárolt termék pontos megnevezése és a hiba leírása, valamint az érvényesíteni kívánt igény, és az esetlegesen feltöltött képek (termékről, hibáról).

Érintettek köre:

Garancia, illetve jótállási igényt érvényesítő személyek.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre és a 2013. évi V. törvényre figyelemmel.

Adattárolás határideje:

A felvett jegyzőkönyvet az Adatkezelő a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján, annak felvételétől számított 3 évig őrzi meg.

Adatkezelés módja:

Elektronikus

Adat forrása:

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adatok szolgáltatása jogszabály alapján kötelező ahhoz, hogy az érintett érvényesíthesse garanciális, illetve jótállási igényét.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 1. Panaszkezelés

 

Az Adatkezelő fogyasztónak minősülő ügyfeleit megilleti a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: „Fgytv.”) meghatározott panasztételi jog. Az Fgytv. alapján a fogyasztó (érintett) jogosult panaszt benyújtani az Adatkezelőhöz az info@apollozuhanykabin.hu e-mail címen, valamint szóban és a székhelyére megküldött levélben, írásban is. Az Adatkezelőhöz beérkezett panaszokat az Adatkezelő a fogyasztóvédelmi törvényben előírtak szerint kezeli, és a megadott határidőn belül tájékoztatja a fogyasztót a panasz kivizsgálásának eredményéről.

 

Amennyiben a Fgytv. 2.§ a) pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: „Fogyasztónak Minősülő Vállalkozás”) panasza lenne, úgy a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából a Fogyasztónak Minősülő Vállalkozások eljárást kezdeményezhetnek a székhelyük szerint illetékes békéltető testületnél, illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez is fordulhatnak, valamint a Fogyasztónak Minősülő Vállalkozások jogosultak a fogyasztói jogvitából származó követelések bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

 

Adatkezelés célja

Ügyfélpanaszok, ügyfélmegkeresések fogadása, kivizsgálása, kezelése.

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos, az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésében meghatározott egyéb adatok, illetve Fogyasztónak Minősülő Vállalkozás esetén a jogérvényesítéssel kapcsolatos adatok.

Érintettek köre

Panaszt tevő személy és Fogyasztónak Minősülő Vállalkozás esetén a képviselője.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, az Fgytv.-ben foglaltakra tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont jogi kötelezettség teljesítése.

Adattárolás határideje

Amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, úgy az Fgytv. 17/A.§ (7) bekezdése alapján a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az Adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre, illetve esetleges polgári jogi igény érvényesítése esetén, a kapcsolódó eljárás jogerős befejezését követően.

Adatkezelés módja

Papíralapon és/vagy elektronikusan

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a panaszok kivizsgálása. 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Az Adatkezelő illetékes munkatársai , esetleges jogi képviselői ismerhetik meg.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 1. Állásra történő jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

 

Az Adatkezelő a munkavállalók kiválasztása során személyes adatok kezelését valósítja meg, a pályázóknak lehetőségük van a Honlapon elérhető „Karrier” menüpont alatt különböző álláspozíciókra jelentkezni. Az adatkezelés alapjául a leendő munkavállaló előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott (különleges adat esetében írásbeli) hozzájárulása szolgál. Az Adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhassa. A visszavonásról való tudomásszerzést követően az Adatkezelő az érintett személyes adatait nem kezeli tovább, azokat megsemmisíti, törli, kivéve, ha az érintett kéri az adatkezelés korlátozását. Az Adatkezelő a jelentkezés során megküldött önéletrajzokat főszabály szerint a későbbi felhasználás céljából nem kezeli, azok a felvételi eljárás lezárultát követően az álláspályázat elutasításáról szóló tájékoztatás kiküldését követő 3 munkanapon belül törlésre kerülnek. Az Adatkezelő kizárólag akkor őrzi meg legfeljebb hat hónap időtartamra a ki nem választott jelentkező önéletrajzát, amennyiben ahhoz a jelentkező kifejezetten hozzájárul.  Az önéletrajzok alapján kiválasztott érintett adatainak további kezelése már a munkaviszony létesítése céljából történik, így az azzal kapcsolatos adatkezelést az Adatkezelő vonatkozó belső szabályzatai és dokumentumai, így az Adatvédelmi Szabályzata, valamint a munkavállalók részére készített Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Amennyiben az érintettek a felvételi eljárás során kérik a megváltozott munkaképességük figyelembevételét az álláskereséssel és a betölthető munkakörben való foglalkoztatással összefüggésben, és ehhez beküldik a szakértő szerv által kiállított szakvélemény másolatát, úgy abból szükséges törölni az azonosító adatokon és munkaképesség változásának, egészségi állapotnak, egészségkárosodásnak a mértékén, és a fogyatékosság tényén kívül minden adatot, így az egészségkárosodás jellegére, orvosi kezelésekre, betegségekre vonatkozó adatokat. Amennyiben az érintett ilyen jellegű kérelemmel fordulna az Adatkezelőhöz és a kérelmet nem írásban terjeszti elő az Adatkezelő számára, úgy az Adatkezelő legkésőbb az adatok (egészségügyi dokumentáció) beérkezését követően köteles az érintett ezen adatok kezelésére adott írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni.

 

Adatkezelés célja

A megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása.

Kezelt adatok köre

A jelentkező neve, e-mail címe, üzenete, illetve amennyiben megadja, telefonszáma, valamint feltöltött önéletrajzában szereplő adatok és információk. Amennyiben az érintett kéri, hogy az Adatkezelő az álláslehetőség betöltésének mérlegelésénél vegye figyelembe az érintett különleges személyes adatait, úgy a megváltozott munkaképességre vonatkozó adatok (szakértő szerv által kiállított szakvéleményben az érintett munkaképesség változásának, egészségi állapotának, egészségkárosodásának mértéke, és a fogyatékosság ténye).

Érintettek köre

Az Adatkezelőhöz álláspályázatot (önéletrajzot) eljuttató személyek köre.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, megfelelő jelölt kiválasztásáig. Sikertelen pályázás esetén az álláspályázat elutasításáról szóló tájékoztató sikertelen pályázó részére történő megküldését követő 3 munkanapig. Amennyiben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő tárolja az önéletrajzát, úgy a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 6 hónapig.

Adatkezelés módja

Papír alapon, illetve elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása a kiválasztási folyamat lefolytatásának feltétele, amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az Adatkezelőknek nem áll módjában az érintettet tekintetében a felvételi eljárást lefolytatni.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Az álláspályázatra jelentkező munkavállalók adatait az Adatkezelő illetékes munkatársai ismerhetik meg.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 1. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

 

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a hírlevélre feliratkozók rendszeres időközönként különböző többletinformációkhoz jussanak szolgáltatásaival kapcsolatban hírlevelek útján.

 

Adatkezelés célja

A hírlevélre feliratkozók hatékony informálása, részükre történő ismeretterjesztés.

Kezelt adatok köre

A hírlevélre feliratkozó neve, e-mail címe.

Érintettek köre

A hírlevélre feliratkozó személyek.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje

A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés módja

Elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem áll módjában hírlevelet küldeni a részére.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 

 

 

 1. A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés

 

Adatkezelés célja

A GDPR-ban meghatározott érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés.

Kezelt adatok köre

A kérelmező neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, GDPR szerinti érintetti jog gyakorlására vonatkozó kérelem

Érintettek köre

GDPR szerinti érintetti jogot gyakorló személy.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, valamint az f) pontja szerinti jogos érdek.

Adattárolás határideje

A kérelem elbírálásától számított 5 év.

Adatkezelés módja

Papíralapon és/vagy elektronikusan

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Szükséges az adatok kezelése, hogy az Adatkezelő eleget tegyen a GDPR-ban foglalt előírásoknak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 1. Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés

 

Az Adatkezelő a https://www.facebook.com/ weboldalon Facebook oldalt üzemeltet, amely az alábbi linken elérhető: https://www.facebook.com/apollozuhanykabinshop/. Az Adatkezelő Facebook oldalán szakmai bejegyzésekkel, szolgáltatásaival és termékeivel kapcsolatos tájékoztatásokat, képeket és videókat tesz közzé. Az oldalra látogatóknak lehetőségük van elmondani véleményüket az Adatkezelő termékei és szolgáltatásai kapcsán. Az Adatkezelő a Facebook oldalán az Oldalelemzések funkcióval adatokat gyűjt, illetve elemzi a látogatók tevékenységét.

 

Az Facebook oldallal kapcsolatos Oldalelemzések során gyűjtött személyes adatok tekintetében az Adatkezelő és a Facebook Ireland Ltd. a GDPR 26. cikke alapján közös adatkezelőknek minősülnek, mivel az Adatkezelő és a Facebook Ireland Ltd. közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. Az Facebook oldallal és a társított tartalommal kapcsolatos személyes adatok bármely más jellegű kezelése esetében, amelynél nem közösen határozták meg a célokat és az eszközöket, a Facebook Ireland Ltd.és – az adott helyzettől függően – az Adatkezelő független, külön adatkezelők maradnak. Az Adatkezelő és a Facebook Ireland Ltd. között a közös adatkezeléssel kapcsolatos főbb kötelezettségek és felelősségek az alábbiak szerint oszlanak meg. A Facebook Ireland Ltd. vállalja az elsődleges felelősséget a GDPR értelmében az elemzési adatok kezeléséért, valamint, hogy a GDPR-ban előírt minden vonatkozó kötelezettséget betart az elemzési adatok kezelése kapcsán. A Facebook Ireland Ltd. tájékoztatja az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatosan a Facebook oldalon található „Tájékoztatás az Oldalelemzések funkció adatairól” területen. A Facebook Ireland Ltd. jelöli meg az érintettek számára a kapcsolattartási pontként szolgáló kommunikációs csatornákat.

 

Amennyiben az érintettek gyakorolják az Adatkezelővel szemben fennálló jogaikat az elemzési adatok kezelésével kapcsolatosan, vagy a felügyeleti hatóság megkeresi az Adatkezelőt az elemzési adatok kezelésével kapcsolatosan, abban az esetben az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 7 naptári napon belül továbbítja a Facebook Ireland Ltd. az ilyen kérésekre vonatkozó összes releváns adatot, a https://www.facebook.com/help/contact/308592359910928 oldalon található űrlap használatával. A Facebook Ireland Ltd. vállalja, hogy a kötelezettségének eleget téve megfelelően választ ad az érintettek kéréseire. Az Adatkezelő nem jár el és nem adhat választ a Facebook Ireland Ltd. nevében.

 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a GDPR értelmében megfelelő jogalappal rendelkezik az elemzési adatok kezelésére. Az Adatkezelő nem kéri ki a Facebook Ireland Ltd.-től az Oldalelemzések során kezelt konkrét személyes adatokat, az Adatkezelő kizárólag a Facebook Ireland Ltd. által készített statisztikákat, kimutatásokat látja, az azok alapját képező személyes adatokat nem.

 

További tájékoztatás az Adatkezelő és a Facebook Ireland Ltd. között a Facebook oldalra vonatkozóan létrejött közös adatkezelésről szóló megállapodás az alábbi elérhetőségen található: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data 

 

Adatkezelés célja

Facebook oldal használatával kapcsolatban felmerülő adatok kezelése.

Kezelt adatok köre

Főszabály szerint az Adatkezelő csak statisztikai adatokat kezel, úgymint a like-oló személyek száma, új like-ok száma, a Facebook oldalon elhelyezett bejegyzésekkel kapcsolatosan az, hogy hány személy olvasta, like-olta, kommentelte vagy osztotta meg a bejegyzést, spamként megjelölés száma, a Facebook oldal látogatásával kapcsolatosan az, hogy hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a Facebook oldalra, a Facebook oldalon közzétett videókkal kapcsolatosan azt, hogy hányszor nézték meg a videót, melyek a legtöbbször megnézett videók. A Facebook oldalt like-oló személyek tekintetében kezeli továbbá az életkort, nemet, és tartózkodási helyet, mint statisztikai adat.

Érintettek köre:

Facebook oldal látogatói.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatkezelés módja

Elektronikusan

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás a Facebook Ireland Ltd. részére történik.

 

 1. Cookie-k

 

Az Adatkezelő a Honlap működtetése során ún. „sütiket” (idegen szóval „cookie”-kat) használ. A süti egy kis adatállomány (a továbbiakban: „süti”), amelyet az Adatkezelő az érintett böngésző programjának küld, és amely az érintett eszközén tárolódik. Egyes sütik használata elengedhetetlen az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikákat gyűjtenek, hogy kényelmesebbé válhasson az oldal használata, míg vannak olyan sütik, amelynek célja célzott hirdetések elhelyezése.

 

Az Adatkezelő cookie-kal kapcsolatos részletes tájékoztatása az Adatkezelő Cookie tájékoztatójában található, amely az alábbi linkre kattintva elérhető: https://www.apollozuhanykabinshop.hu/oldal/cookie-tajekoztato

 

 1. Adatfeldolgozók

 

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel. Az Adatfeldolgozók az érintettek által megadott személyes adatokhoz a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, az egyes adatkezelési célokhoz igazodóan rendelkezésre álló felhasználási időn belül végeznek adatkezelési műveleteket. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett adatkezelései kapcsán az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

 • DENINET Kft. (székhely: 1188 Budapest, Bercsényi u. 79/B., cégjegyzékszám: 01-09-730805, adószám: 13350910-2-43, képviseli: Takács Marianna ügyvezető önállóan, igénybevétel célja: tárhelyszolgálatás)

 

 • CS 80 Kft. (székhely: 1161 Budapest, Csömöri út 78-80., cégjegyzékszám: 01-09-671423, adószám: 12149676-2-42, képviseli: Szőke Gábor József ügyvezető önállóan, igénybevétel célja: megrendelt termékek kiszállítása)

 

 • InfoNetfort Kft. (székhely: 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 17. IV. em. 25., cégjegyzékszám: 02-09-084205, adószám: 26648082-2-02, képviseli: Bálint Norbert ügyvezető önállóan, igénybevétel célja: weboldal fejlesztés, üzemeltetés)

 

 

 • Primatech Kft. (székhely: 7632 Pécs, Rakéta u. 11., cégjegyzékszám: 02-09-073464, adószám: 14575790-2-02, igénybevétel célja: marketing szolgáltatások)

 

 • Online Comparison Shopping Kft. (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., cégjegyzékszám: 01-09-186759, adószám: 24868291-2-42, képviseli: Rácz Csaba és Tomas Braverman ügyvezetők együttesen, igénybevétel célja: vásárlói vélemények, visszajelzések kezelése)

 

 • FámaFirst Kft. (székhely: 1194 Budapest, Viola utca 38., cégjegyzékszám: 01-09-929804, adószám: 11678526-2-43, képviseli: Fáczán András ügyvezető önállóan, igénybevétel célja: megrendelt termékek kiszállítása)
 1. Az érintettek jogainak érvényesítése

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését az Adatkezelőtől közvetlenül az info@apollozuhanykabin.hu e-mail címen, illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz való jogával, illetve a hozzájárulás visszavonásának jogával élni. Az érintett panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

   1. Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

 

A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően az Adatkezelő köteles – amennyiben a személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének időpontjában – az adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére bocsátani:

 

 1. az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 5. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 6. az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 7. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 8. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 9. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a fenti információkat, valamint azokon túlmenően a GDPR 14. cikkének értelmében az alábbi információkat:

 

 1. az érintett személyes adatok kategóriái;
 2. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

 

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg az Adatkezelő a tájékoztatást:

 1. a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 2. ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 3. ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor köteles megtenni.

 

Nem kell eleget tenni a fent írt tájékoztatási kötelezettségnek, amennyiben:

 • az érintett már rendelkezik az e pontokba foglalt információkkal,
 • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,
 • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy a hatályos magyar jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről is rendelkezik vagy
 • a személyes adatoknak valamely uniós vagy a hatályos magyar jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradnia.

 

Az érintett hozzáférési joga – a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal összhangban – az alábbi információk rendelkezésre bocsátására terjed ki:

 

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • érintett jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem az érintettől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

 

Az Adatkezelő minden esetben törekszik arra, hogy az általa az érintettnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. A tájékoztatás és intézkedés megtételéréért az Adatkezelő felelős. Az Adatkezelő az érintettnek adott minden tájékoztatást írásban tesz meg, ideértve az elektronikus utat is. Az Adatkezelő tekintettel a GDPR 15. cikkében, valamint a 32. cikkében foglalt adatbiztonsági szabályokra tekintettel az érintett számára tájékoztatást csak és kizárólag abban az esetben nyújt, ha az Adatkezelő meggyőződött az érintett személyazonosságáról.

 

Amennyiben a személyazonosság igazolása nem történik meg, az Adatkezelő az érintetti joggyakorlási kérelmet elutasítja, és egyben tájékoztatja az érintettet jogai gyakorlásának módjáról.

 

Az Adatkezelő az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a jogaival kapcsolatos - megfelelően közölt nyilatkozatba foglalt - kérelem esetén. Figyelembevéve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható az Adatkezelő által az Adatkezelőhöz történő kérelem benyújtásától/beérkezésétől számított egy hónapon belüli indokolt, érintettnek küldött tájékoztatással.

 

Megfelelő közlésnek, illetve beérkezésnek az számít, ha az írásba foglalt igényt az érintett az Adatkezelő hivatalos címére vagy az erre a célra megadott email címére megküldi és az oda megérkezik.

 

A nem a fentieknek megfelelően közölt igényt az Adatkezelő nem veszi figyelembe.

 

A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető kell, hogy legyen, valamint azt világosan és egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.

 

Az Adatkezelő a jelen pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen végzi, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

 

   1. Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

   1. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 4. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

            VAGY

 1. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

 

 1. ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
 2. ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
 3. ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
 4. ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
 5. ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
 6. ha közérdekű archiválás céljából, vagy
 7. ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
 8. ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

   1. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdése) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont]

ÉS

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

E pontba foglalt jog nem illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint, ha ez a jog hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

Amennyiben az Adatkezelőnek személyes adatokat az érintett adathordozhatósághoz való joga alapján az érintetten kívüli személy részére kell kiadnia, az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató keretében tájékoztatja és felhívja e címzett harmadik személyt arra, hogy az Adatkezelő által az érintett vonatkozásában átadott személyes adatokat nem használhatja saját céljára, és ezen személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint, célhoz kötötten kezelheti. Az Adatkezelő az érintett kérésére harmadik személy részére megfelelően továbbított személyes adatok harmadik személy általi felhasználásáért felelősséget nem vállal.

 

   1. A hozzájárulás visszavonásához való jog

 

Amennyiben az érintett személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő az érintett által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az érintett személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

 1. Jogorvoslat

 

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Az érintett jogosult az őt ért jogsértés kiküszöbölése végett vagy egyéb panasszal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni az alábbi e-mail címen: az info@apollozuhanykabin.hu. Amennyiben az érintett sérelmesnek tartja az Adatkezelő adatkezelését, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

 

 1. Egyéb rendelkezések, hatálybalépés

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2020.04.01 . napjától visszavonásig tart.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról az érintettet megfelelő formában, például e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelési tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

 

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadók.

 

 

 
   
   
   

ÁSZF

Bemutatóterem és kapcsolat

1106 Budapest Keresztúri út 208.

Ingyenes parkolási lehetőség
BKV-vel könnyedén megközelíthető

Bemutatóterem nyitvatartása:

Hétfő - Péntek: 08:00 - 17:00
Szombat: 09:00 - 14:00

Raktár nyitvatartása:

Hétfő - Péntek: 08:00 - 16:20

Telefonos ügyfélszolgálat:

Hétfő - Péntek: 08:00 - 17:00

Tel.: 06-1-950-5515

Értékesítés és termékinformáció
06-1-950-5515 (1-es mellék)

Szerviz és garancia, időpont-egyeztetés beüzemeléssel kapcsolatban
06-1-950-5515 (2-es mellék)

Logisztika, Időpont egyeztetés szállítással kapcsolatban
06-1-950-5515 (3-as mellék)

Folyamatban lévő megrendelés állapotával kapcsolatos információ
06-1-950-5515 (4-es mellék)

Önök írták

Hydromasszázs kabin cserére volt szükségem. Itt mindent egy helyen tudtam megrendelni. Másik hely csak részletekben összehangolatlanul vállalta volna. Amiért tőlük vásároltam: Gyors pontos kiszolgálásban volt részem. Az előzetesen kalkulált összeg pontos volt. Pozsi 2017/03/10

Mondja el véleményét

Legutóbbiak a blogunkról

Tekinktse meg blogunkat

Legyen naprakész

Értesüljön első kézből akcióinkról, iratkozzon fel hírlevelünkre.


További tudnivalók OK